Drwy gymorth wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer caffael cynaliadwy yn y sector cyhoeddus, mae WRAP Cymru wedi datblygu canllawiau newydd sy’n rhoi trosolwg o gostio oes gyfan (whole life costing/WLC) a sut y gall helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru gyflawni eu nodau caffael cynaliadwy.

Mae cyrff cyhoeddus yn ymrwymedig i gyflawni targedau Sero Net a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Fel caffaelwyr cydwybodol, mae’r sector cyhoeddus yn ymdrechu i alinio penderfyniadau prynu â deddfwriaeth caffael. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i’r rhai sy’n caffael ddangos sut mae eu penderfyniadau prynu’n ystyried effeithiau amgylcheddol dros hyd oes cynnyrch neu wasanaeth a helpu i gyflawni Nodau Llesiant Cymru.

Mae’r rhai sy’n caffael yn ceisio mabwysiadu strategaethau sy’n blaenoriaethu cadwyni cyflenwi cynaliadwy i leihau effaith amgylcheddol. Mae hyn yn cynnwys ail-werthuso’r angen am bryniant newydd, pwysleisio ailddefnyddio, atgyweirio, ac ailgynhyrchu, ac ymestyn hyd oes nwyddau drwy brydlesu a chynnal a chadw. Mae’r newid hwn nid yn unig yn lleihau allyriadau carbon, ond hefyd yn creu canlyniadau cymdeithasol cadarnhaol a manteision economaidd.

Mae’r canllaw hwn yn darparu cyflwyniad i Gostio Oes Gyfan (WLC), a gyfeirir ato hefyd fel Costio Cylch Oes (Life Cycle Costing/LCC), proses o amcangyfrif costau ar hyd oes cyfan nwyddau. Mae WLC yn cynnwys allanoldebau, fel allyriadau carbon, mewn gwerthusiad o’r gost gyfan. Yn syml, gall WLC gynnwys:

  • Pris prynu a chostau cysylltiedig (danfon, gosod, yswiriant, ac ati)
  • Costau gweithredu (ynni, tanwydd, defnyddio dŵr, cydrannau sbâr, cynnal a chadw)
  • Costau diwedd oes neu werth gweddilliol (refeniw o werthu’r eitem)
  • Allanoldebau, fel allyriadau carbon a grëir drwy gydol oes yr eitem.

Darganfyddwch sut gall Costio Oes Gyfan gryfhau’r achos busnes dros arferion caffael cynaliadwy.  Lawrlwythwch y ddogfen ganllaw isod.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Cyflwyniad i Gostiad Oes Gyfan

    PDF, 2.37 MB

    Lawrlwytho

Tagiau