Map Llwybr Gwastraff Bwyd Cymru newydd gan WRAP yn nodi cyfres o ymyriadau posibl a allai
leihau gwastraff bwyd ar draws y gadwyn gyflenwi.

Mae adolygiad cynhwysfawr o dystiolaeth yn nodi sut y gall y mecanweithiau weithio a sut maent wedi gweithio wrth gael eu cymhwyso mewn mannau eraill yn y byd.

Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ‘Mwy nag Ailgylchu’ gyda’r nod o wneud yr economi gylchol yn realiti yng Nghymru. Mae hyn yn ymrwymo i darged o leihau gwastraff bwyd y gellir ei osgoi 50% erbyn 2025, o’i gymharu â llinell sylfaen yn 2007, a gostyngiad o 60% erbyn 2030.

Mae ein modelu arloesol yn rhoi amrywiaeth o opsiynau cyflenwi i Lywodraeth Cymru. Gallai gwahanol lefelau o uchelgais arwain at lefelau gwahanol o effaith. Gallai’r dull modelu a ddefnyddir gan ein tîm gael ei ddefnyddio gan leoliadau/llywodraethau eraill dros y byd.

Mae’r canlyniadau’n awgrymu bod modd cyrraedd y gostyngiad targed Llywodraeth Cymru o 60%, ond nid yw’n hawdd ei gyflawni. Mae hyn yn
golygu mynd y tu hwnt i’r camau presennol a chymryd camau rhagweithiol.

Gallai mabwysiadu dull uchelgeisiol leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan oddeutu 650 mil tunnell o CO2e, gydag arbedion ariannol o dros £800 miliwn, ac mae mwy na thraean o’r manteision ariannol yn cael eu profi gan aelwydydd yng Nghymru.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Map Llwybr Gwastraff Bwyd Cymru 2023.pdf

    PDF, 6.31 MB

    Lawrlwytho
  • Map Trywydd Gwastraff Bwyd Cymru - Adroddiad Technegol.pdf

    PDF, 1.19 MB

    Lawrlwytho

Tagiau