Adnoddau

Adroddiad
15 Rhagfyr 2021

Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd sawl ffrwd o waith (adroddiadau, arolygon a chyflwyniadau) a gwblhawyd gan bartneriaid fel rhan o beilot Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol (Digital Deposit Return Scheme/DDRS) yng Nghonwy, a gynhaliwyd yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2021.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
12 Awst 2021

Yn 2019, comisiynwyd Rhaglen Newid Gydweithredol WRAP Cymru (Collaborative Change Programme CCP) gan Lywodraeth Cymru (LlC) i baratoi adroddiad i roi ymateb manwl i argymhelliad A2 yn adroddiad1 "Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol” a baratowyd ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), dyddiedig 15fed Tachwedd 2018.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
 • Rhaglen Newid Gydweithredol
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
Canllaw
20 Ionawr 2021

Fel rhan o’n proses ymgeisio a recriwtio ymgeiswyr, mae WRAP yn casglu, prosesu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Mae WRAP wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch sut mae’n casglu ac yn defnyddio’r data hyn ac i gyflawni ei rwymedigaethau dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (General Data Protection Regulation/GDPR).

Mentrau:
 • Pecynnau plastig
 • Bwyd a diod
 • Casgliadau ac ailgylchu
 • Cronfa Economi Gylchol
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
 • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
Adroddiad
1 Medi 2020

Effeithiau Newid Hinsawdd Gwasanaethau Ailgylchu yng Nghymru (2016)

Cyhoeddwyd adroddiad Effeithiau Newid Hinsawdd Gwasanaethau Ailgylchu yng Nghymru gan WRAP Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar waith a ymgymerwyd gan Eunomia rhwng Rhagfyr 2015 ac Awst 2016.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Adroddiad
24 Ionawr 2020

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon er mwyn darparu data cyfredol i Lywodraeth Cymru a WRAP Cymru ar gyfansoddiad gwastraff   masnachol a diwydiannol (commercial and industrial/C&I) gweddilliol cymysg yng Nghymru. Y prif amcan oedd amcangyfrif y gyfran o'r gwastraff gweddilliol a gynhyrchir yng Nghymru y gellid ei osgoi trwy ailgylchu neu gompostio.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Adroddiad
16 Gorffennaf 2018

Cymryd gwastraff a’i baratoi ar gyfer ei ddefnyddio eto a’i fwydo yn ôl i’r economi yw paratoi ar gyfer ailddefnyddio. Mae’r Map Llwybr hwn, ynghyd âg adroddiad technegol, yn amlinellu’r camau gweithredu a’r ymyriadau posibl sydd eu hangen i gefnogi mwy o baratoi ar gyfer ailddefnyddio yng Nghymru o fewn y ffrwd gwastraff trefol a gesglir gan yr awdurdod lleol.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
7 Mehefin 2018

Cyfansoddiad Gwastraff

Er mwyn datrys y problemau a achosir gan wastraff, mae’n bwysig gwybod beth sydd yn y gwastraff hwnnw. I fynd i’r afael â hyn, mae WRAP Cymru wedi comisiynu dadansoddiadau cyfansoddiadol o wastraff a sbwriel trefol.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Canllaw
5 Mehefin 2018

Mae Cymru wedi llwyddo’n arw gydag ailgylchu ac wedi dod gwneud cynnydd sylweddol mewn ailgylchu plastigion o’r cartref, gan gyflawni cyfradd ailgylchu poteli plastig o 75%. Fodd bynnag, mae gwaith i’w wneud o hyd.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Cynhyrchwyr
Adroddiad
1 Tachwedd 2016

Effaith ariannol cyflwyno casgliadau ailgylchu sych wedi’u cysoni i Awdurdodau Cymru.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
24 Mawrth 2011

Un o amcanion allweddol ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ yw i 70% o wastraff o’r cartref fod yn cael ei ailgylchu erbyn 2025. Bydd yr amcan hwn yn cael ei ategu gan dargedau ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol unigol.

Mae’r astudiaeth hon, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn archwilio manteision cymharol amrywiol systemau casglu ailgylchu sych (cymysg, dwy ffrwd, a didoli wrth ymyl y ffordd) yn gysylltiedig ag amcanion cynaliadwyedd Llywodraeth Cynulliad Cymru, gyda’r bwriad o oleuo’r fframwaith polisi y bydd awdurdodau yn gweithio oddi mewn iddo wrth wneud newidiadau i’w gwasanaethau er mwyn cyrraedd y targed.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector cyhoeddus
Adroddiad
1 Mawrth 2011

Arolwg

Y Glasbrint Casgliadau yw’r proffil gwasanaeth mae Llywodraeth Cymru yn argymell ar gyfer casglu gwastraff cartrefi. Cyhoeddwyd yn 2011 fel rhan o’r Cynllun Sector Trefol, gan ddarparu system sydd erbyn hyn yn cynnal cyfraddau ailgylchu uchel, yn arbed costau sylweddol ac yn gwella canlyniadau cynaladwy.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol