Datgloi Dyfodol Ailgylchu Ffilm Blastig yn y Deyrnas Unedig: Treial Arloesol

Trosolwg: Y Dirwedd Bresennol

Mae casgliadau ffilm blastig yn ei gamau dechreuol yn y Deyrnas Unedig, ac ni wyddys hyd yma beth yw’r dull mwyaf effeithiol o gasglu ac optimeiddio adennill ffilmiau plastig ar garreg y drws. Mae’r deunydd wedi’i eithrio o’r deunyddiau craidd a gesglir gan y rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol yng Nghymru, ac nid yw ffilm blastig yn rhan o Lasbrint Casgliadau Llywodraeth Cymru hyd yma. Fodd bynnag, mae’r uchelgeisiau a gyflwynir yn strategaethau “Tuag at Ddyfodol Diwastraff” a “Mwy nag Ailgylchu” yn cynnau diddordeb mewn cyflwyno casgliadau ffilm blastig ar raddfa ehangach. Ar lefel y Deyrnas Unedig, mae diwygiadau arfaethedig i Gyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer deunydd pacio yn cynnwys mandad ar gyfer casgliadau ffilm blastig o aelwydydd a busnesau erbyn diwedd 2026/27.

Ymdrechion yn y Gorffennol: Gosod y Llwyfan

Yn 2018, aeth WRAP Cymru ati i gynnal treial yn targedu ffilm PE ôl-gwsmer, gan archwilio dichonoldeb a chostau cynnig casgliad ffilm blastig ar garreg y drws i aelwydydd. Er bod y treial wedi dangos y gellid casglu ffilm blastig ar raddfa fach, roedd y seilwaith presennol ac amgylchiadau economaidd yn cyflwyno heriau.

Torri Tir Newydd: Treial ar gyfer Trawsnewid

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol, nod ein treial diweddar oedd cael dealltwriaeth fwy treiddgar am gasglu ffilm blastig drwy system gasglu a didoli ar garreg y drws. Roedd y fenter hon yn canolbwyntio ar 23,000 o aelwydydd mewn dwy ardal awdurdod lleol yn ne Cymru, a dadansoddwyd gyfansoddiad y deunydd a gasglwyd. Wedyn, fe wnaeth Jayplas Ltd., ein partner yn y diwydiant, ailbrosesu’r deunyddiau a gasglwyd fel bêls yn ei safle yn Smethwick.

Llwyddiannau Allweddol: Rhoi Ffrwyn i’r Potensial

Fe wnaeth y treial ragori ar y disgwyliadau, gan gasglu mwy na 20 o dunelli o ddeunydd, gyda chyfradd gosod allan cyfartalog o 18.1%. Roedd y rhan fwyaf o ddeunyddiau’n cyrraedd targedau’r treial ac fe gawsant eu hailgylchu’n llwyddiannus gan Jayplas, gan gyfrannu at greu nwyddau newydd. Fe ddangosodd y dadansoddiad cynhwysfawr effeithiau sylweddol ar gyfraddau ailgylchu, arbedion allyriadau carbon cyfatebol, a’r potensial ar gyfer ei efelychu ledled Cymru.

Mewnwelediadau Strategol: Effaith Newid Graddfa

Pe byddai’n cael ei roi ar waith ledled Cymru, mae ein canfyddiadau’n awgrymu cynnydd posibl o hyd at 0.89% mewn cyfraddau ailgylchu drwy gasgliadau ffilm ar garreg y drws. At hynny, dangosodd y treial arbedion allyriadau carbon cyfatebol o 10,700 o dunelli o CO2e o’i gymharu â thrin drwy Droi Gwastraff yn Ynni/EfW.

Dewch i blymio i ddyfnderoedd dyfodol ailgylchu ffilm blastig! Cliciwch isod i lawrlwytho’r adroddiad llawn ac archwilio’r canfyddiadau manwl, goblygiadau ac argymhellion ar gyfer yfory gynaliadwy.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP Cymru Treialu Casglu Ffilmiau Plastig Ar Garreg Y Drws 2021.pdf

    PDF, 1.29 MB

    Lawrlwytho

Tagiau