Adnoddau

Adroddiad
13 Gorffennaf 2022

Mae’r adroddiad hwn, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn sefydlu deilliannau gwastraff bwyd yng Nghymru yn 2007 fel llinell sylfaen ar gyfer asesu cynnydd yn erbyn targedau ac yn trafod opsiynau ar gyfer ymyriadau a allai gefnogi targed Llywodraeth Cymru o haneru gwastraff bwyd erbyn 2025.

Mentrau:
 • Bwyd a diod
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
Adroddiad
15 Rhagfyr 2021

Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd sawl ffrwd o waith (adroddiadau, arolygon a chyflwyniadau) a gwblhawyd gan bartneriaid fel rhan o beilot Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol (Digital Deposit Return Scheme/DDRS) yng Nghonwy, a gynhaliwyd yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2021.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
14 Hydref 2021

Yn 2020, gofynnodd Llywodraeth Cymru i WRAP Cymru, drwy’r Rhaglen Newid Gydweithredol, ymgymryd ag asesiad ar lefel uchel o effeithiau posibl Cynllun Dychwelyd Ernes (Deposit Return Scheme/DRS) ar wasanaethau casglu gwastraff awdurdodau lleol Cymru.

Mentrau:
 • Rhaglen Newid Gydweithredol
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
Adroddiad
12 Awst 2021

Yn 2019, comisiynwyd Rhaglen Newid Gydweithredol WRAP Cymru (Collaborative Change Programme CCP) gan Lywodraeth Cymru (LlC) i baratoi adroddiad i roi ymateb manwl i argymhelliad A2 yn adroddiad1 "Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol” a baratowyd ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), dyddiedig 15fed Tachwedd 2018.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
 • Rhaglen Newid Gydweithredol
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
Adroddiad
1 Medi 2020

Effeithiau Newid Hinsawdd Gwasanaethau Ailgylchu yng Nghymru (2016)

Cyhoeddwyd adroddiad Effeithiau Newid Hinsawdd Gwasanaethau Ailgylchu yng Nghymru gan WRAP Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar waith a ymgymerwyd gan Eunomia rhwng Rhagfyr 2015 ac Awst 2016.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Adroddiad
24 Ionawr 2020

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon er mwyn darparu data cyfredol i Lywodraeth Cymru a WRAP Cymru ar gyfansoddiad gwastraff   masnachol a diwydiannol (commercial and industrial/C&I) gweddilliol cymysg yng Nghymru. Y prif amcan oedd amcangyfrif y gyfran o'r gwastraff gweddilliol a gynhyrchir yng Nghymru y gellid ei osgoi trwy ailgylchu neu gompostio.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Adroddiad
16 Gorffennaf 2018

Cymryd gwastraff a’i baratoi ar gyfer ei ddefnyddio eto a’i fwydo yn ôl i’r economi yw paratoi ar gyfer ailddefnyddio. Mae’r Map Llwybr hwn, ynghyd âg adroddiad technegol, yn amlinellu’r camau gweithredu a’r ymyriadau posibl sydd eu hangen i gefnogi mwy o baratoi ar gyfer ailddefnyddio yng Nghymru o fewn y ffrwd gwastraff trefol a gesglir gan yr awdurdod lleol.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
7 Mehefin 2018

Cyfansoddiad Gwastraff

Er mwyn datrys y problemau a achosir gan wastraff, mae’n bwysig gwybod beth sydd yn y gwastraff hwnnw. I fynd i’r afael â hyn, mae WRAP Cymru wedi comisiynu dadansoddiadau cyfansoddiadol o wastraff a sbwriel trefol.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Astudiaeth Achos
5 Mawrth 2018

Yn ystod 2017, aeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe ati i gynnal rhaglen gweithio’n ystwyth, a fydd yn y pen draw yn symud 1,400 o weithwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe o swyddfeydd unigol traddodiadol i amgylchedd gweithio’n hyblyg.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector cyhoeddus
Adroddiad
1 Tachwedd 2016

Effaith ariannol cyflwyno casgliadau ailgylchu sych wedi’u cysoni i Awdurdodau Cymru.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
24 Mawrth 2011

Un o amcanion allweddol ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ yw i 70% o wastraff o’r cartref fod yn cael ei ailgylchu erbyn 2025. Bydd yr amcan hwn yn cael ei ategu gan dargedau ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol unigol.

Mae’r astudiaeth hon, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn archwilio manteision cymharol amrywiol systemau casglu ailgylchu sych (cymysg, dwy ffrwd, a didoli wrth ymyl y ffordd) yn gysylltiedig ag amcanion cynaliadwyedd Llywodraeth Cynulliad Cymru, gyda’r bwriad o oleuo’r fframwaith polisi y bydd awdurdodau yn gweithio oddi mewn iddo wrth wneud newidiadau i’w gwasanaethau er mwyn cyrraedd y targed.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector cyhoeddus
Adroddiad
1 Mawrth 2011

Arolwg

Y Glasbrint Casgliadau yw’r proffil gwasanaeth mae Llywodraeth Cymru yn argymell ar gyfer casglu gwastraff cartrefi. Cyhoeddwyd yn 2011 fel rhan o’r Cynllun Sector Trefol, gan ddarparu system sydd erbyn hyn yn cynnal cyfraddau ailgylchu uchel, yn arbed costau sylweddol ac yn gwella canlyniadau cynaladwy.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol