Yn 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth uchelgeisiol ‘Mwy nag Ailgylchu’ sy’n amlinellu ei gynllun i wireddu economi gylchol yng Nghymru. Er mwyn helpu i ddeall ymddygiad dinasyddion ac olrhain eu cynnydd o ran ailddefnyddio, atgyweirio a rhentu/prydlesu, mae WRAP wedi ailwampio ei arolwg 3R o 2015 (Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu/Reduce, Reuse, Recycle).

Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein rhwng Mawrth 17-22, 2023, a chysylltwyd â 1,002 o oedolion yng Nghymru ar draws 13 o gategorïau cynnyrch blaenoriaethol. Mae’r categorïau’n cynnwys dodrefn, offer DIY ac offer garddio, nwyddau trydanol mawr, nwyddau trydanol ac electronig bach ar gyfer y gegin, a mwy.

Canfyddiadau allweddol yr arolwg 

 • Mae Arbedion Costau yn Sbarduno Ymddygiadau Cylchol: Y prif sbardun ar gyfer ymddygiadau caffael cylchol yw arbedion cost. Mae mwynhau ‘bargen dda’ a’r gallu i fforddio eitemau a fyddai tu hwnt i’w cyrraedd fel arall hefyd yn symbylu dinasyddion.
 • Angen am newidiadau systemig: Mae cyflawni targedau uchelgeisiol Mwy nag Ailgylchu yn galw am newidiadau systemig. Mae ymyriadau polisi, buddsoddi, a chyfathrebu ar draws y parthau cyhoeddus, busnes a dinasyddion yn hollbwysig.

Modelau Cylchol ac Ymddygiad Dinasyddion (yn seiliedig ar eitemau a restrwyd yng nghategorïau’r arolwg):

Ail-law

 • Prynodd 33% o ddinasyddion Cymru eitemau ail-law’n ddiweddar.
 • Mae 60% yn agored i brynu eitemau ail-law.

Prydlesu a rhentu

 • Mae 37% yn agored i brydlesu hirdymor.
 • Mae 58% yn prydlesu neu’n agored i brydlesu byrdymor.

Caffis ailddefnyddio a thrwsio

 • Mae 36% yn atgyweirio eitemau eu hunain neu’n cael gwneud yn broffesiynol.
 • Mae 73% yn agored i atgyweirio yn y dyfodol er mwyn gwneud arbedion cost a pharhad nwyddau.
 • Mae 35% yn ymwybodol o gaffis trwsio, a byddai 44% yn ystyried defnyddio un.

Porth gwybodaeth

Mynegodd 66% ddiddordeb mewn porth gwybodaeth yn trafod opsiynau atgyweirio, rhentu ac ailddefnyddio yn eu hardal.

Gwaredu

Y prif rwystr i werthu neu gyfrannu eitem yw ei gyflwr (meddai 38% a 44%, yn eu trefn) a hefyd y drafferth sydd ynghlwm â gwerthu (35%).

Camau nesaf

Er bod y canfyddiadau hyn yn rhoi dealltwriaeth gychwynnol o bryderon, symbyliadau, natur agored ac ymddygiadau dinasyddion, mae angen dadansoddi pellach i ganfod offerynnau ar gyfer hwyluso newid ymddygiad ar draws y categorïau targed. Mae’r data’n cynnig sylfaen ar gyfer archwilio modelau cylchol yn y dyfodol.

Archwiliwch y canfyddiadau a goblygiadau’n fanwl yn yr adroddiad llawn yma.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • WRAP Cymru - Ailddeffnyddio, Atgyweirio a Rhentu Yng Nghymru – Gwanwyn 2023

  PDF, 3.01 MB

  Lawrlwytho

Tagiau