Abstract Circles

Y Gronfa Economi Gylchol

Grantiau cyfalaf o £25,000 i £750,000

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am grantiau ar Raddfa Fawr ar hyn o bryd.

Mae Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru’n ymwybodol bod nifer o sefydliadau’n wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i COVID-19. Fel ymateb i hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5miliwn, sydd wedi’u cynllunio er mwyn cefnogi mwy fyth o sefydliadau yn gyflymach.

Yn ogystal ag ariannu’r defnydd o ddeunyddiau eilgylch mewn nwyddau, mae WRAP Cymru nawr yn gallu cefnogi gweithgareddau paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgynhyrchu yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys cynhyrchu nwyddau cynaliadwy i gynorthwyo yn y frwydr fyd-eang yn erbyn coronafeirws.

Mae cynhyrchu nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch ac ymestyn hyd oes ddefnyddiol nwyddau yn ganolog i wireddu economi gylchol. Mae’r Gronfa Economi Gylchol yn helpu i sbarduno Cymru i symud tuag at hyn, gan hwyluso twf busnes a chreu swyddi newydd. Ei bwrpas yw galluogi buddsoddiad cyfalaf er mwyn cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn hytrach na’u llosgi neu eu hanfon i dirlenwi, ac i yrru’r galw am ddeunyddiau eilaidd.

Rhaid i brosiectau cymwys:

  • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos); neu 
  • ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau yng Nghymru i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.
Flowchart showing how to apply for the Circular Economy Fund

 

Caiff sefydliadau o unrhyw faint, sy’n gweithredu yng Nghymru, wneud cais am grant cyfalaf i fuddsoddi mewn seilwaith ac offer ar gyfer gweithgareddau cylchol cymwys.

Gweler y tudalennau isod am fwy o wybodaeth – yn cynnwys meini prawf cymhwysedd, dogfennau canllaw, cwestiynau cyffredin, ffurflenni cais a dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau:

Welsh Government Initiative Logo

Cyfleoedd grantiau a buddsoddiad pellach

Ynghyd â’r Gronfa Economi Gylchol a ddarperir gan WRAP Cymru yn arbennig ar gyfer sefydliadau yng Nghymru mae WRAP yn rheoli grantiau, benthyciadau a buddsoddiadau ar gyfer sefydliadau cymwys ar draws gweddill y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Ewch draw i’r wefan am fwy o wybodaeth: www.wrap.org.uk/what-we-do/our-services/grants-and-investments (Saesneg yn unig).