Crynodeb

Mae effeithiau amgylcheddol yn gynyddol bwysig wrth gaffael gwasanaethau llaeth mewn ysgolion a rhaid eu hystyried ynghyd â chost y contract a meini prawf caffael eraill.

Bu WRAP Cymru’n gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy i adolygu’r dewis roedden nhw wedi’i wneud i newid o boteli llaeth plastig untro i boteli llaeth gwydr ailddefnyddiadwy.  

Fel rhan o’r adolygiad, archwiliwyd opsiwn arall hefyd – system pergal, sy’n cadw symiau mawr o laeth mewn cynhwysydd sy’n ffitio mewn oergell gyflenwi.

Datblygwyd model i amcangyfrif yr effeithiau cost a charbon a oedd yn gysylltiedig â phob un o’r tri math o gynhwysyddion llaeth. Dangosodd y canfyddiadau fod poteli llaeth gwydr a’r system pergal ill dau’n cynnig lleihad mewn allyriadau carbon a chostau is yn gyffredinol.

Ffeithiau Allweddol

  • Roedd newid o boteli llaeth plastig untro i boteli llaeth gwydr ailddefnyddiadwy yn gwneud i ffwrdd â gwastraff plastig ac yn lleihau gwastraff llaeth.

  • Roedd gwastraffu llai o laeth yn golygu archebu llai o laeth, a arweiniodd at arbedion cost o 39% i’r awdurdod lleol.

  • Amcangyfrifir fod y newid hefyd wedi arwain at leihau allyriadau tŷ gwydr gan 25%.

Cefnogi caffael cynaliadwy yn y sector cyhoeddus yng Nghymru

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-opsiynau-pecynnu-llaeth-ar-gyfer-ysgolion-sir-fynwy-2020.pdf

    PDF, 314.65 KB

    Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Sector cyhoeddus